MENU ☰

Směrnice ředitele školy k umísťování dětí do školní družiny.

 
1) O umístění dítěte do školní družiny rozhoduje na základě pověření ředitele školy vedoucí vychovatelka.

2) Zákonný zástupce dítěte v případě zájmu o školní družinu vyplní přihlášku v termínu zápisu do školní družiny.

3) O umístění či neumístění dítěte do školní družiny rozhodne vedoucí vychovatelka podle níže uvedených kritérií.

4) Zákonný zástupce dítěte bude o umístění či neumístění dítěte do školní družiny informován vedoucí vychovatelkou. Rozhodnutí bude po ukončení zápisového období viditelně umístěno v prostorách školní družiny.

5) Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možno se odvolat k řediteli školy do 3 pracovních dní ode dne vyvěšení seznamu přijatých dětí.

6) Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny:
  a) dítě je žákem 1. nebo 2. ročníku
  b) dítě je žákem 3. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  c) dítě je žákem 4. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  d) dítě je žákem 5. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  e) dítě je žákem 3. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  f) dítě je žákem 4. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  g) dítě je žákem 5. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  h) dítě je žákem 3. ročníku
  i) dítě je žákem 4. ročníku
  j) dítě je žákem 5. ročníku

7) Děti jsou do školní družiny přijímány v pořadí podle splněných bodů od písmene a) do písmene j).

8) V případě, že nedojde k přijetí všech dětí, splňujících jedno kritérium, rozhoduje o přijetí los za účasti člena školské rady poslední den zápisového období. Nepřijaté děti budou zapsány na čekací listinu v pořadí, daném losem. Na tuto listinu budou následně zapisovány děti, které se dostaví k zápisu do školní družiny po zápisovém období.

9) Termíny zápisu pro školní rok 2019/20:
13.6.2019 od 15,00 do 17,00
18.6.2019 od 15,00 do 17,00
Zápisové období končí dne 21.6.2019 v 10:00 hodin.

10) Tato směrnice nabývá platnost dne 1. 9. 2018

 
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy
Evropský sociální fond v ČR